top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN
 

ARTIKEL 1. DEFINITIES

 1. StoryArtPaper: de eenmanszaak StoryArtPaper, statutair gevestigd te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53154126.

 2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met StoryArtPaper een overeenkomst is aangegaan.

 3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het

geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

 1. Diensten: alle diensten die StoryArtPaper voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het geven van yogalessen, yogaworkshops, alternatieve gezondheidsadviezen en voedingsadvies op locatie of online door middel van een online cursus en/of online coaching.

 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen StoryArtPaper en klant krachtens welke StoryArtPaper de dienst zal uitvoeren.

 3. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

 4. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

 5. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van StoryArtPaper.

 6. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of StoryArtPaper worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

 7. Website: https://storyartpaper.com

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door StoryArtPaper gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging dan wel een akkoord via de e-mail, verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van StoryArtPaper en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

 3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

 4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door StoryArtPaper zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

 5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

 1. Offertes van StoryArtPaper zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

 2. StoryArtPaper zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van StoryArtPaper met een vooraf geschat aantal uren/tarief.

 3. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 4. Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door StoryArtPaper afhangt van feedback of input van de klant, is StoryArtPaper nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. StoryArtPaper is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.

 5. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft StoryArtPaper het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

 6. StoryArtPaper behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% aan de klant te factureren alvorens StoryArtPaper de opdracht gaat uitvoeren.

 7. Alle door StoryArtPaper gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw en overige vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

 8. De klant is gehouden tot betaling van de reiskosten welke door StoryArtPaper worden gemaakt ten behoeve van het uitvoeren van haar diensten. De vergoeding bedraagt €0,19 cent per kilometer. Reisuren worden tevens in rekening gebracht.

 9. StoryArtPaper behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

 10. StoryArtPaper is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

 11. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop StoryArtPaper zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde traject, coaching, workshop of welke overeenkomst dan ook, dan is StoryArtPaper bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

 

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK

 1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan StoryArtPaper verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding via de e-mail.

 2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

 3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal StoryArtPaper binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.

 4. StoryArtPaper heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.

 5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en StoryArtPaper zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

 6. Indien de klant een overeenkomst met StoryArtPaper wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien zij bij ontbinding van de overeenkomst overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium met tevens inachtneming van artikel 14.6.

 7. Indien StoryArtPaper, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is StoryArtPaper gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die StoryArtPaper in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door StoryArtPaper uitgevoerde werk te vergoeden.

 8. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden.

De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van klant. StoryArtPaper zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

 

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR STORYARTPAPER

 1. StoryArtPaper garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

 2. StoryArtPaper spant zich in om de gegevens die StoryArtPaper voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

 3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient StoryArtPaper met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

 4. StoryArtPaper is gerechtigd om voor promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens (naam, bedrijfsnaam en functie) van de klant te publiceren op de website van StoryArtPaper en/of overige promotionele uitingen van StoryArtPaper.

 5. StoryArtPaper is gerechtigd om, indien de klant in gebreke is met het nakomen van zijn betalingsverplichting, het recht om deelname op te schorten.

 6. StoryArtPaper zorgt voor een locatie waar de coaching, training of workshop kan plaatsvinden. Indien de klant kenbaar maakt de coaching, training of workshop op een andere locatie te willen laten plaatsvinden, kan er in overleg met StoryArtPaper een andere afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze andere locatie zijn voor rekening van de klant.

 

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR KLANT, HERROEPINGSRECHT

 1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

 2. De klant dient StoryArtPaper te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht StoryArtPaper onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar StoryArtPaper om verzoekt.

 3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan StoryArtPaper zijn verstrekt, heeft StoryArtPaper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

 4. De klant stelt StoryArtPaper steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, haar bankrekeningnummer.

 5. Bij klachten over de door StoryArtPaper geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan StoryArtPaper binnen 7 dagen na levering van de dienst doch binnen 30 dagen na volledige afronding van de opdracht of het traject. De klant vrijwaart StoryArtPaper één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

 6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die StoryArtPaper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is StoryArtPaper niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

 7. Wanneer StoryArtPaper inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. StoryArtPaper is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

 8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en StoryArtPaper tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

 9. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book of online cursus/coaching, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat zij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

 10. De particuliere klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van de dienst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. StoryArtPaper mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.

 11. De in artikel 6.10 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant de dienst heeft afgenomen.

 12. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn aan StoryArtPaper.

 13. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 14. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

 15. StoryArtPaper kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

 1. De door StoryArtPaper te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door StoryArtPaper opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.

 2. Een door StoryArtPaper vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt StoryArtPaper niet van rechtswege in verzuim.

 3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien StoryArtPaper, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

 4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door StoryArtPaper mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

 5. Aan de leveringsplicht van StoryArtPaper zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door StoryArtPaper geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

 

ARTIKEL 8. BETALING

 1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

 2. Alle door StoryArtPaper verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. StoryArtPaper biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen.

 3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

 4. In geval van niet tijdige betaling kan StoryArtPaper besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan StoryArtPaper besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.

 5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van de volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW (in het geval van een particuliere klant zal de wettelijke staffel in acht genomen worden) bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

 6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

 7. In bovenstaande gevallen heeft StoryArtPaper voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

 8. De klant gaat er mee akkoord dat StoryArtPaper elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt StoryArtPaper zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.

 9. De klant kan bezwaren tegen de door StoryArtPaper verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan StoryArtPaper kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal StoryArtPaper een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

 10. Alle door StoryArtPaper geleverde producten en diensten blijven eigendom van StoryArtPaper totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan StoryArtPaper zijn voldaan.

 

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, strategieën, workshops, online trainingen alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij StoryArtPaper tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. De door StoryArtPaper geleverde diensten en/of producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van StoryArtPaper en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van StoryArtPaper.

 4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door StoryArtPaper ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van StoryArtPaper, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

 5. StoryArtPaper is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van StoryArtPaper

plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant StoryArtPaper vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

 1. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

 2. Bij inbreuk heeft StoryArtPaper recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

 

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Iedere overeenkomst tussen StoryArtPaper en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. StoryArtPaper kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

 2. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals opgedaan tijdens een traject of online programma.

 3. Indien StoryArtPaper onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €450,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan StoryArtPaper uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.

 4. In aanvulling op artikel 10.3 is StoryArtPaper dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:

  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van StoryArtPaper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan StoryArtPaper toegerekend kunnen worden:

  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

 5. StoryArtPaper sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door StoryArtPaper geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van StoryArtPaper.

 6. StoryArtPaper is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

 7. Klant vrijwaart StoryArtPaper voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van StoryArtPaper.

 

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

 1. StoryArtPaper is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

 2. StoryArtPaper is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar StoryArtPaper weinig of geen invloed op kan uitoefenen. StoryArtPaper kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie StoryArtPaper een overeenkomst is aangegaan.

 3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

 4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van StoryArtPaper onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van StoryArtPaper, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën bedrijfsstoringen bij StoryArtPaper, wanprestatie door leveranciers van StoryArtPaper waardoor StoryArtPaper haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van StoryArtPaper of diens leveranciers.

 5. In geval van overmacht is StoryArtPaper gerechtigd om een vervanger de overeenkomst te laten uitvoeren.

 

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

 2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

 3. Beide partijen, zowel klant als StoryArtPaper, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

 4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan StoryArtPaper de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

  • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

  • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;

  • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;

  • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met StoryArtPaper voortvloeiende verplichting;

  • klant inbreuk maakt op rechten van derden;

  • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van StoryArtPaper;

  • klant niet reageert op correspondentie per e- mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;

  • bij terugkerende betalingsproblemen.

StoryArtPaper zal wegens een beëindiging, zoals bepaald in dit artikel, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 1. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die StoryArtPaper vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 2. StoryArtPaper behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien StoryArtPaper overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden. 

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

 1. StoryArtPaper zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en StoryArtPaper in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

 2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van StoryArtPaper worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van StoryArtPaper aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van StoryArtPaper.

 3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door StoryArtPaper te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van StoryArtPaper, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

 

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN ONLINE TRAJECTEN, WORKSHOPS EN COACHING STORYARTPAPER

 1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject of cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van StoryArtPaper aan te bieden of te doen geven.

 2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan het traject of de cursus en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. StoryArtPaper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van StoryArtPaper in de praktijk tot uitvoering brengt.

 3. StoryArtPaper is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens StoryArtPaper, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan haar betalingsverplichting heeft voldaan.

 4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging van het traject en/of de cursus door de klant zal na overleg met StoryArtPaper een passende restitutie van de factuur plaatsvinden.

 5. De door StoryArtPaper aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende trajecten, modules en/of workshops mogen nimmer met derden worden gedeeld.

 6. Indien de klant over gaat tot annulering van de overeengekomen workshop, training of coaching is de klant gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd:

 • annulering tot 14 dagen voor de uitvoering van de opdracht; geen vergoeding;

 • annulering tussen 14 en 7 dagen voor de uitvoering van de opdracht; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 25% van het in de offerte overeengekomen bedrag;

 • annulering binnen 7 dagen voor de uitvoering van de opdracht; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 50% van het in de offerte overeengekomen bedrag;

 • annulering tot 24 uur voor de uitvoering van de opdracht; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 85% van het in de offerte overeengekomen bedrag.

 

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen StoryArtPaper en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor StoryArtPaper alleen bindend indien en voor zover deze door StoryArtPaper uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 3. Indien StoryArtPaper op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

 4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

 5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op derden worden overgedragen indien StoryArtPaper hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

 6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij StoryArtPaper partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 7. De klant en StoryArtPaper zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

 8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Zeeland West-Brabant, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen StoryArtPaper en de klant.

 

versie: februari 2022

bottom of page